Keskusta Keravalla - Lähellä ihmistä

Tule mukaan Keskustan toimintaan

Politiikka ei ole vain yhteisten asioiden hoitoa vaan se on arvojen pohjalta tehtäviä valintoja ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Puolueet ovat yhteiskunnallisista arvoista ja tavoitteista yhdensuuntaisesti ajattelevien ihmisten yhteenliittymiä.

Puolueita tarvitaan, koska yksin ei demokratiassa voi päättää. Puolueet ovat kansanvallan välineitä. Ne pyrkivät saamaan ajatuksilleen ja ehdokkailleen kannatusta vaaleissa, jotta niiden edustamat arvot ja päämäärät heijastuisivat mahdollisimman voimakkaasti lainsäädäntöön ja muuhun päätöksentekoon.

Keskusta korostaa yhteiskunnassa yleensä ja omassa toiminnassaan kansanvaltaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että Keskustan mielestä yhteiskuntaa on oikeus johtaa vain kansalta vaaleissa saadun tuen turvin. Keskustalaisen näkemyksen mukaan kansanvalta toimii parhaiten, kun mahdollisimman moni kansalainen osallistuu itse yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan. Siksi Keskusta kutsuu jokaista kannattajaansa mukaan myös puolueen toimintaan ja sen jäseneksi. Tälle sivulle on koottu muutamia vastauksia tavallisimpiin jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin. Lisää tietoa Keskustan periaatteista ja tavoitteista löydät puolueen kotisivulta www.keskusta.fi.

Mihin tarvitaan Keskustaa?

Keskustalla on ollut lähes 100 vuoden ajan tärkeä sija rakennettaessa Suomelle tulevaisuutta. Keskustan politiikkaa ohjaa ihmisyysaate, joka korostaa ihmisen henkistä kasvua ja hyvinvointia aineellisten arvojen rinnalla. Keskusta on omaleimainen, itsenäinen, kotimainen ja vahva vaihtoehto niin vanhakantaiselle ja etujärjestösidonnaiselle vasemmistolle kuin kovalle markkinavoimien valtaa myötäilevälle oikeistollekin.

Keskusta rakentaa Suomea ja maailmaa yhteisvastuun ja kumppanuuden, ei vastakkainasettelun pohjalta. Keskustalaisuus on ihmisen vapautta ilman yksilö- tai luokkaitsekkyyttä ja yhteiskunnallista vastuuta ilman holhousta. Keskusta rakentaa myös ihmisen ja luonnon kumppanuutta ylisukupolvisesti kestävän talouden periaatteiden mukaisesti.

Miksi liittyä puolueen jäseneksi?

Poliittisin päätöksin – kunnanvaltuustoissa, eduskunnassa kuin Euroopan Unionissakin – päätettävillä laeilla, budjeteilla ja päätöksillä luodaan puitteet meidän jokaisen elämälle. Politiikka vaikuttaa kaikkeen: kouluruokailusta ja liikennesäännöistä ympäristön tilaan.

Puoluetoiminta on väline puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Jäsen voi vaikuttaa politiikkaan ja puolueen linjaan vaalien välilläkin. Monet ihmiset sanovat, etteivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta tosiasiassa heillä on kuitenkin paljon tietoa, mielipiteitä ja halua parantaa yhteiskuntaa. Demokratia toimii parhaiten, kun mahdollisimman moni kansalainen tuo oman panoksensa yhteiskunnan kehittämiseen. Keskusta haluaa tarjota väylän jokaisen hyvän ajatuksen esiin tulemiselle.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Keskustan jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka hyväksyy Keskustan periaatteet.

Kuinka jäseneksi liitytään?

Puolueen jäsen kuuluu joko johonkin Keskustan yli 2500 paikallisyhdistyksestä tai johonkin puolueen valtakunnallisen jäsenjärjestön yhdistykseen. Näitä jäsenjärjestöjä ovat mm. Keskustanuoret, Keskustaopiskelijat ja Suomen Keskustanaiset.

Jäseneksi hakeutuminen onnistuu ottamalla yhteyttä suoraan yhdistysten vastuuhenkilöihin, piiritoimistoon tai vaikka lähettämällä jäsenhakemus Keskustan kotisivujen kautta.

Saako puolueen jäsen ajatella omilla aivoillaan?

Monet ihmiset tuntuvat ajattelevan, että puolueen jäsenyys estää oikeuden tai peräti kyvyn itsenäiseen ajatteluun ja että jäsenellä on velvollisuus tukea puoluetta ja sen johtajia joka käänteessä. Näin asia ei ole, ei edes voi olla. Jäsen sitoutuu vain puolueen yleisiin periaatteisiin, mutta käytännön politiikan tavoitteisiin ja yksityiskohtiin se ei tietenkään voi ulottua. Puolueen linja ja tavoitteet määräytyvät jäsenten mielipiteiden, ehdotusten ja aktiivisuuden seurauksena. Jokainen jäsen ajattelee omilla aivoillaan, se on myös puolueen toiminnan kehittymisen välttämätön ehto.

Jäsenen oikeudet ja mahdollisuudet

Puolueen jäsenenä sinulla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa Keskustan toimintaan. Vain jäsenillä on mahdollisuus olla päättämässä puolueen tavoitteista, johtohenkilöistä ja edustajista eri tehtäviin.

Jäsenenä sinulla on oikeus
- osallistua puolueen kokouksiin ja tapahtumiin
- käyttää puheenvuoroja ja äänestää oman perusyhdistyksesi kokouksessa
- osallistua puolueen jäsenäänestyksiin, joita voidaan järjestää esimerkiksi valittaessa ehdokkaita vaaleihin.

Sinut voidaan valita oman yhdistyksesi edustajaksi kunnallisjärjestön tai piirijärjestön kokoukseen tai puoluekokoukseen, joissa voit edelleen tulla valituksi muihin päättäviin elimiin. Voit asettua ehdolle vaaleissa ja sinut voidaan valita puolueen edustajaksi erilaisiin luottamustoimiin.

Jäsenet – samoin kuin vaaleissa kaikki kansalaiset – ovat tasa-arvoisimpia äänestystilanteissa, jokaiselle on yksi ääni. Vaikutusvaltaisiin ja näkyviin tehtäviin on yleensä vain yksi tie - aktiivisuus. Se palkitaan, jos ajatuksesi ja toimintasi herättää luottamusta ja kannatusta muiden jäsenten silmissä.

Toiminta Keskustassa tarjoaa monia väyliä tutustua ihmisiin, osallistua keskusteluihin ja väittelyihin, kouluttautua ja monipuolistaa yhteiskunnallista tietämystään. Puoluetoiminnassa riittää myös käytännön työtä - vaalien alla eniten, mutta paljon myös niiden välillä. Puoluetoiminta on monipuolista sosiaalista toimintaa - ja monessa suhteessa samanlaista kuin muissakin järjestöissä. Puolueessa on lähin mahdollinen yhteys vaikuttajiin ja suorimmat vaikutusmahdollisuudet.