Säännöt

Mallisäännöistä päätetty Keskustan puoluekokouksessa 2018
Mallisäännöt hyväksytetty 11.10.2018

Mallisäännöt otettu käyttöön Keskustan Keravan paikallisyhdistys ry:n vuosikokouksessa 26.3.2019

Suomen Keskusta r.p.
KUNTAYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI

1 §
Suomen Keskusta r.p:n kuntayhdistyksen nimi on Keskustan Keravan kuntayhdistys ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä kuntayhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Keravan Keskusta.
Yhdistyksen kotipaikka on Keravan kaupunki.

Suomen Keskusta r.p:ta nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, puolueen maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi, ja tätä yhdistystä kuntayhdistykseksi. Kuntayhdistys on kunnallisjärjestön tehtäviä hoitava puolueen paikallisyhdistys.

YHDISTYKSEN TARKOITUS

2 §
Kuntayhdistyksen tarkoituksena on
1) yhdistää jäseniään ja kannattajiaan, jotka haluavat yhdessä edistää oman kuntansa, maakunnan, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti,
2) johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kuntapoliittista toimintaa alueellaan, sekä koota jäseniä ja kunnan luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kuntapoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi,
3) arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi,
4) tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan sekä luoda edellytyksiä jäsenten ja kannattajaryhmien toiminnalle
5) vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä ja toimia Keskustan arvojen mukaisesti

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kuntayhdistys
1) pitää yhteyttä jäseniinsä ja kannattajiinsa sekä alueelta valittuihin luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen ja järjestölliseen koulutukseen,
2) valitsee edustajansa piirin kokouksiin, puoluekokoukseen sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus,
3) tekee aloitteita valtuustoryhmälle, piirille, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle, puoluehallitukselle ja puoluekokoukselle sekä antaa pyydetyt lausunnot,
4) tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan
5) asettaa kuntavaaliehdokkaat, laatii kuntavaaliohjelman ja vastaa kuntavaalien hoitamisesta alueellaan
6) asettaa ehdokkaita, ja vastaa maakuntavaaleihin, eduskuntavaaleihin, tasavallan presidentinvaaliin sekä Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin osallistumisesta sekä näihin liittyvien jäsenäänestysten tai esivaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä toimialueellaan,
7) vaikuttaa asioihin kunnan ja maakunnan päätöksenteossa sekä eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa niihin valittujen Keskustan edustajien kautta,
8) tukee jäseniään ja kannattajiaan seurakuntien ja työmarkkinajärjestöjen vaalitoiminnassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa,
9) järjestää kokouksia, kursseja, leirejä, juhlia, opintokerhotoimintaa, esitelmätilaisuuksia ja
10) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä edistää puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien ja muiden julkaisujen levikkiä.


JÄSENET

4 §
Kuntayhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön, joka yhdistyslain mukaan saa kuulua valtiolliseen yhdistykseen ja joka hyväksyy puolueen yleiset periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Kuntayhdistyksen jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolueeseen. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain yhteen puolueen perusjärjestöön.

Yhdistyksen rinnakkaisjäseneksi voi hallitus hyväksyä Suomen Keskustanaiset ry:n, Suomen Keskustanuoret ry:n ja Keskustan Opiskelijaliitto ry:n tai Keskustan Lehtimiehet ry:n jäsenen.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua kuntayhdistyksen erityisen ansiokkaan jäsenen.

Oikeus osallistua yhdistyksen jäsenenä jäsenäänestykseen määräytyy puolueen sääntöjen ja jäsenäänestyssäännön mukaisesti. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita ja osallistua puolueyhteisön kokouksiin niiden sääntöjen mukaisesti.

5 §
Kuntayhdistyksellä voi olla nais- ja nuorisotoimintaa tai muuta erityistä syytä varten jaostoja.

6 §
Varsinaiset jäsenet ja rinnakkaisjäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen yleisen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenet voivat halutessaan maksaa lisäksi erillistä vapaaehtoista kannatusmaksua.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Kuntayhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Jos yhdistyksellä on rinnakkaisjäseniä, merkitään ne erilliseen jäsenluetteloon.

7 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 §
Jäsen, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on vastoin puolueohjelmaa, puolue-elinten päätöksiä tai yhdistyksen sääntöjä tai aiheuttaa huomattavaa vahinkoa, voidaan ellei annetusta kirjallisesta varoituksesta ole apua, erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Ennen päätöksen tekemistä erottamisasiassa on yhdistyksen hallituksen pyydettävä piirihallituksen lausunto asiassa.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaista jäsentä on kuultava paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen hallitus katsoa eronneeksi.

Kun jäsen 7 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan kuntayhdistyksen jäsenyydestä, menettää hän kaikki yhdistykselle suorittamansa maksut. Lisäksi eroavan jäsenen on maksettava kulumassa olevan vuoden erääntyneet jäsenmaksut.

KUNTAYHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kuntayhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistys itse tai sen hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kuntayhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokoon kutsumisesta on hallitukselle jätetty.

10 §
Kuntayhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoituksella toimialueen sanomalehdessä tai puolueen äänenkannattajassa tai jäsenkirjeellä tai sähköpostitse. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon sillä tavalla, kun yhdistyksen yleinen kokous päättää.

11 §
Kuntayhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa 6 §:n mukaisesti suorittaneella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Puheoikeus yhdistyksen kokouksissa on rinnakkaisjäsenillä ja kunniajäsenillä sekä niillä muilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 §
Kuntayhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
4) käydään keskustelu hallituksen esittämästä teemasta,
5) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville yhdistyksen edustajille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset, käsitellään kuntapoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,
6) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot,
7) tehdään aloitteet, valtuustoryhmälle, piirihallitukselle, puoluehallitukselle sekä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen määräämällä tavalla,
8) esitetään yhdistyksen ja kunnanvaltuustoryhmän toimintakertomukset ja päätetään niistä sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta,
9) esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus,
10) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
11) valitaan joka toinen vuosi edustajat ja varaedustajat puoluekokoukseen siten kuin puolueen säännöissä on määrätty, sekä valitaan tarvittaessa edustajat Suomen Keskustanaiset ry:n sekä Suomen Keskustanaiset ry:n piirin kokouksiin
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

13 §
Kuntayhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
4) käydään keskustelu hallituksen esittämästä teemasta,
5) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville yhdistyksen edustajille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset, sekä käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,
6) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot,
7) tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piirihallitukselle, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle ja puoluehallitukselle,
8) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
9) päätetään siitä, miten kuntayhdistyksen tiedonannot toimitetaan jäsenille,
10) päätetään eri kokouksiin lähetettävien yhdistyksen edustajien matkakorvauksista sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista,
11) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä päätetään suosituksesta kannatusmaksuksi,
12) päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,
13) valitaan hallituksen
a) puheenjohtaja
b) varapuheenjohtaja
c) sihteeri
d) muut jäsenet ja tarvittaessa heille henkilökohtaiset varajäsenet
e) nimeää tarvittaessa valituista viestintävastaavan, jäsenvastaavan ja vaalipäällikön, sekä lähettää valittujen henkilöiden yhteystiedot piiriin
f) valitaan tarvittavien jaostojen puheenjohtajat
g) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
h) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty
i) edustajat ja heille varaedustajat muihin kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus
14) käsitellään kuntayhdistyksen osallistumista muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin,
15) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

14 §
Kuntayhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen. Kiinteistön ostamista, myymistä, luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista eikä sääntöjen muuttamista tai kuntayhdistyksen purkamista, yhdistyslaissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajien valitsemista tai erottamista taikka tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä koskevaa kysymystä ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

KUNTAYHDISTYKSEN HALLITUS

15 §
Kuntayhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä, sekä tarvittaessa heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja on oikeutettu osallistumaan hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus. Äänioikeus heillä on vain siinä tapauksessa, että he ovat hallituksen jäseniä.
Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

16 §
Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Ensimmäinen kokous on pidettävä tammikuun aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on saapuville.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

17 §
Hallituksen tehtävänä on:

1)hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen jäsenet, pitää heistä luetteloa ja vastata uusien jäsenten hankkimisesta sekä huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta, ja muusta yhteydenpidosta jäseniin,
2)ilmoittaa muuttaneet jäsenet vastaanottavalle yhdistykselle,
3)antaa yhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoitus piirille
4)valita yhdistykselle taloudenhoitaja, joka vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta
5)valmistella yhdistyksen kokoukset ja päättää kokousteemasta,
6)kutsua jäsenet ja luottamushenkilöt yhdistyksen kokouksiin
7)toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,
8)huolehtia ehdokashankinnasta esittämällä ehdokkaita kuntavaaleihin, maakuntavaaleihin, eduskuntavaaleihin, Euroopan parlamentin vaaleihin, seurakuntavaaleihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaaleihin sekä huolehtia osallistumisesta muuhun vaalitoimintaan,
9)täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

18 §
Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
1) johtaa kuntayhdistyksen toimintaa
2) vastaa kokousten koollekutsumisesta
3) johtaa kokouksissa ja kuntayhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa puhetta, lukuun ottamatta vuosikokousta
4) valmistelee ja esittelee hallituksessa esille tulevat asiat yhdessä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa
5) huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä
6) edustaa kuntayhdistystä hallituksen toimeksiannosta silloin, kun muuta edustajaa ei ole erikseen määrätty
7) huolehtii yhteydenpidosta Keskustan valtuusto- ja kunnanhallitusryhmiin sekä kunnan keskustalaisiin luottamushenkilöihin.

Hallituksen varapuheenjohtaja
1) huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt sekä
2) toimii muutoin puheenjohtajan apuna.

Hallituksen sihteeri
1) kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja arkistoi ne
2) antaa yhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoituksen piirille
3) laatii ehdotuksen kuntayhdistyksen toimintakertomuksesta
4) hoitaa muut sihteerin tehtävät.

Hallituksen taloudenhoitaja:
1) suunnittelee ja johtaa kuntayhdistyksen varainhankintaa,
2) perii yhdistykselle tulevat maksut,
3) tallettaa yhdistyksen rahavarat ja hoitaa muun omaisuuden
4) suorittaa maksut hallituksen osoituksen mukaisesti,
5) huolehtii siitä, että yhdistyksen rahavarojen hankkimista koskevat kysymykset käsitellään ajoissa sekä
6) laatii kalenterivuosittain ehdotuksen kuntayhdistyksen tilinpäätökseksi ja jättää sen hallitukselle
edelleen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille toimitettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta

Hallituksen vaalipäällikkö:
1) laatii vaalisuunnitelman yhdessä kuntayhdistyksen johdon kanssa,
2) huolehtii kuntayhdistyksen ehdokashankinnasta vaaleissa, joihin yhdistys voi ehdottaa ehdokkaita
3) johtaa käytännön vaalityötä ja seuraa vaalisuunnitelman toteutumista
4) järjestää koulutustilaisuuksia ehdokkaille
5) aktivoi yhdistyksen jäsenistöä olemaan ehdokkaana osuuskuntien ja seurakuntien vaaleissa

Hallituksen jäsenvastaava:
1) päivittää ja pitää ajan tasalla yhdistyksen jäsenluetteloa
2) hoitaa yhdistyksen sisäisen viestinnän

Hallituksen viestintävastaava:
1) hoitaa yhdistyksen ulkoisen viestinnän

19 §
Kuntayhdistyksen tilinpäätös päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle/tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

VALTIOLLISET VAALIT

20 §
Puolueen ehdokkaat eduskuntavaaleissa asetetaan vaalipiireittäin toimitettavan jäsenäänestyksen pohjalta. Yhdistyksellä on oikeus esittää piirille kahta ehdokasta vaalipiirin kansanedustajaehdokkaiden valintaa varten.

Yhdistyksen osallistuminen jäsenäänestykseen sekä sen oikeudet ja velvoitteet jäsenäänestyksen toteuttamiseen määräytyvät puolueen sääntöjen ja jäsenäänestyssäännön mukaisesti.

Tasavallan presidentin vaalissa ehdokkaan nimeämistä voi edeltää esivaali, jonka toimeenpanoon yhdistys osallistuu puolueen hyväksymän erillisen ohjesäännön mukaisesti.

Yhdistys osallistuu Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin asiaa koskevan puoluevaltuuston hyväksymän vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti.

MAAKUNTAVAALIT

21 §
Ehdokkaiden asettelussa maakuntavaaleihin noudatetaan puolueen ja piirien sääntöjä sekä niiden antamia ohjeita.

KUNTAVAALIT

22 §
Keskustan kuntavaalivalmisteluista vastaa toimialueellaan kuntayhdistys. Yhdistyksen on huolehdittava siitä, että kunnan alueella kaikilla puolueen jäsenillä on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa vaalivalmisteluihin. Kuntayhdistyksen kokouksissa on päätettävä seuraavista hallituksen valmistelemista asioista:
a) vaaliliitosta
b) ehdokaslistan muodostamisesta täyden ehdokasmäärän pohjalta
c) ehdokaslistasta hallituksen tekemien ehdotusten pohjalta
d) vaaliasiamiehestä ja hänen varamiehestään.

Välittömästi kuntavaalien jälkeen yhdistyksen hallitus ja Keskustan kunnanvaltuustoryhmä yhdessä valmistelevat yhdistyksen kokoukselle pohjaesityksen kunnan hallintoelimiin valittavista Keskustan edustajista. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon Keskustan äänimäärän jakaantuminen kunnan sisällä. Lopullisen ehdotuksen valittavista henkilöistä tekee yhdistyksen kokous.
Jos kunnanvaltuustoryhmä joutuu poikkeamaan kuntayhdistyksen kokouksessa hyväksytystä ehdotuksesta, valtuustoryhmän on annettava kuntayhdistykselle selvitys poikkeamisen syistä. Selvitys käsitellään kuntayhdistyksen yleisessä kokouksessa.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

23 §
Kuntayhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

24 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä asianomaisella luvalla kustannustoimintaa, ravitsemusliike- ja matkailutoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

25 §
Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa hallitus.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

26 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa kuntayhdistyksen kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

27 §
Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava puoluehallituksen hyväksyminen.

28 §
Uusien sääntöjen voimaan tullessa saavutetut jäsenedut säilyvät.

KUNTAYHDISTYKSEN PURKAMINEN

29 §
Päätös kuntayhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kummallakin kerralla.

30 §
Jos kuntayhdistys päätetään purkaa, on sen omaisuus luovutettava sille Suomen Keskusta r.p:n paikallisyhdistykselle tai kuntayhdistykselle, johon puretun yhdistyksen jäsenistö siirtyy taikka piirille käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.