Keravan Keskustan kuntavaaliohjelma 2021

  • Hyvä kunta tukee ihmistä kaikissa elämänvaiheissa
  • Liikkuminen ja luonto vahvistavat hyvinvointia
  • Jokaiselle pitää löytyä sopiva koti
  • Yritykset luovat hyvinvointia
  • Ollaan ihmisiksi
  • Terve talous tuo turvaa
  • Yhdessä tehden
  • Kestävä Kerava on yhteinen arvomme

Hyvä kunta tukee ihmistä kaikissa elämänvaiheissa


Keravan Keskusta haluaa pitää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin päätöksenteon keskiössä.

Lasten varhaishoidossa ja -kasvatuksessa vastuu on perheillä. Haluamme varmistaa, että kaikki perheet voivat saada omaan tilanteeseen sopivia palveluja ja tukea. Keskustan ajama kotihoidon tuki tarjoaa vaihtoehtoja perheiden tarpeisiin. Haluamme säilyttää jatkossakin kotihoidon tuen kuntalisän Keravalla.

Kaupunki tarvitse ajantasaisen ja pitkäjänteisen suunnitelman, jolla turvataan hyvä opetus ja tarkoituksenmukaiset opetustilat. Vaadimme ratkaisua Keskuskoulusta. Puurakenteinen uudisrakennus antaa edellytykset vetovoimaisen monitoimitilan rakentamiseen Keravan paraatipaikalle. Keskustan mielestä tilat on suunniteltava monikäyttöisiksi niin että ne vastaavat tarpeiden muutoksiin.

Mielestämme kaupungin pitää arvioida jatkuvasti nuorten ja
nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisemiseen tarkoitettujen tukimuotojen toimivuutta. Kaupungin pitää joustavasti hakea toimivia keinoja ja yhteistyön muotoja. Nuorille on tarjottava toimintatiloja. Nuorten tavoittamiseksi on hyödynnettävä myös tietoverkkoa.

Sote-uudistuksen ensisijainen tavoite on luoda kestävä pohja kansalaisten tarvitsemille sosiaali- ja terveyspalveluille useamman vuosikymmenen aikajänteellä. Keskustan mielestä se onnistuu Keravan ja Vantaan hyvän sote-yhteistyön kautta.

Keravalla on kattavat ja hyvin toteutetut perusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollon lähipalvelut. Keskustan mielestä ne on turvattava myös tulevalla hyvinvointialueella. Asukkaille on tärkeää, että tavallisimmin tarvittavat palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Harvemmin tarvittavissa ja erityisosaamista edellyttävissä palveluissa tarvitaan
keskittämistä. Korostamme Uudenmaan kuntien ja kaupunkien sekä erikoissairaanhoidosta vastaavan HUS:n saumatonta ja tasapuolista yhteistoimintaa.

Kaupungin tulee varautua paremmin ikäihmisten määrän, ennen kaikkea huonokuntoisten vanhusten määrän kasvuun. Keskustan mielestä ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeeseen pitää vastata mm. geriatrian lähipalveluilla ja yksinäisten vanhusten palveluilla.

Ehdotamme ikääntyneille kohdennetun ohjatun liikunnan
lisäämistä. Yhteiskunnan palvelut siirtyvät yhä enemmän nettiin, jolloin tarvitaan myös tukea sähköisten palvelujen käyttöön. Yksinäisyydestä kärsiviä vanhuksia on tavoitettu määräaikaisilla projekteilla. Haluamme vakiinnuttaa tällaisen toiminnan hyvällä yhteistyöllä järjestöjen kanssa.

Vanhusneuvostolla on asiantuntemus välittää päätöksentekoon vanhusten asemaa koskevia tavoitteita. Vanhusneuvoston tarjoamaa asiantuntemusta tulee hyödyntää myös tulevassa sote-alueessa.

Keravalaisina olemme ottaneet vastuumme todellisen turvan
tarpeessa olevista. Pidämme maahanmuuttajien kotouttamiseen panostusta investointina tulevaisuuteen.

Liikkuminen ja luonto vahvistavat hyvinvointia


Keravalaisia palveleva monitoimihallihanke tähtää tarpeellisten liikuntatilojen lisäämiseen. Keskusta kannattaa hankkeen toteuttamista, kun sille on saatu varmistettua kestävä toiminnallinen ja taloudellinen perusta.

Julkisia tiloja kannattaa käyttää tehokkaasti. Haluamme edistää niiden käyttöä erilaisilla ratkaisuilla. Näemme liikuntatilojen maksujen alentamisen yhtenä mahdollisuutena.

Virkistysalueet ja lähiluonto saavat viihtymään Keravalla. Keskustan mielestä ne eivät saa olla vain maareserviä uusien asuinalueiden toteuttamiselle. Haluamme välttää viimeiseen asti virkistys- ja luontoalueiden nakertamista muuhun käyttöön. Mielestämme Keinukallion ja Pihkaniityn alueita tulee kehittää ensi sijassa luontoliikunnan kohteina.

Keskustan mielestä viherkaavan mukainen puisto-, liikunta- ja luontoalueiden turvaaminen ja kehittäminen on hyvä lähtökohta viihtyisän ja toimeliaan lähiympäristön kehittämisessä. Ulkoilureittien toteutuksessa kannatamme yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Haluamme myös hyödyntää harrastejärjestöjen osaamista ja sitoutumista. Kaupungin tuella ja asukkaiden työllä voimme saada aikaan yhteisöllisiä ympäristötekoja.

Jokaiselle pitää löytyä sopiva koti

Kerava voi tarjota erilaisia asumisen muotoja erilaisiin tarpeisiin; perheille, sinkuille ja ikäihmisille. Tarvitsemme tiivistä kerrostaloasumista ja väljempää pientaloasumista. Keskustan mielestä jatkossa asuinrakentaminen tulee suhteuttaa kaupungin pieneen pinta-alaan. Väkiluvun kasvutavoitteita on arvioitava kriittisesti tästä näkökulmasta.

Haluamme säilyttää Kaskelan alueen kylämäisen luonteen, johon rakentamisen tehokkuus tulee sovittaa.

Asuntomessujen sisällöllinen ja taloudellinen onnistuminen on erittäin vaativa tehtävä. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja laajaa ammatillisen asiantuntemuksen käyttöä.

Keravan pitää mielestämme olla jatkossakin aktiivinen ja sitoutunut HSL-alueen juna- ja bussiliikenteen palvelukyvyn ylläpitoon.

Yritykset luovat hyvinvointia

Keskustan mielestä Keravan pitää tukea aktiivisesti yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Tarvitsemme vakiintunutta toimintamallia yritysten ja kaupungin vuoropuhelun ylläpitämiseen.

Koronan kukistamisen jälkeenkin etätyötä tehdään aiempaa enemmän. Keskusta haluaa kehittää ratkaisuja, jotka tukevat tätä työnteon ”uutta normaalia”. Yhteiskäyttöisten etätyöpisteiden tarjoaminen voisi vähentää pendelöintiä ja tukea paikallista yritystoimintaa. Haluamme turvata elinkelpoisten pienyritysten jatkamismahdollisuudet koronan jälkihoidossa.

Keskustan mielestä asemanseudun suunnittelu tulee tehdä harkiten ja hätiköimättä. Rataverkon solmukohta voi tarjota mahdollisuuksia monien toimintojen lisäämiseen Keravalla. Tämän ohella on tunnistettava mahdollisuus, että ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ei koronan jälkeisessä tulevaisuudessa noudata aiempia malleja.

Ollaan ihmisiksi


Yhdenkään koululaisen ei tulisi kokea kiusaamista. Kiusaaminen voi jatkua, jos sen hyväksytään jatkuvan. Vastuu kiusaamisen loppumisesta ei ole yksin kouluilla.

Turvallisuuden ja viihtyisyyden tunne on saanut viime vuosina kolhuja. Väkivallan sanat voivat johtaa väkivallan tekoihin. Keskustalaisina korostamme, että vastuu asiallisesta käyttäytymisestä ja toiminnasta on jokaisella.

Turvallisuuden tunteen parantamiseksi on haettava erilaisia toimintamalleja. Haluamme välttää vastakkainasettelua ja osoittelua ja korostamme eri viranomaisten yhteistyön tärkeyttä.

Terve talous tuo turvaa


Kaupungin taloudessa pitää saavuttaa tasapaino, koska pitkäaikainen velalla eläminen heikentää tulevien sukupolvien toimintaedellytyksiä.

Keskustan mielestä kuntalaisten verotus on pidettävä kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden. Kaupungin tuottamia palveluja tulee arvioida jatkuvasti, jotta käytettävissä olevilla voimavaroilla saadaan aikaan suurin hyöty. Emme halua ottaa velkaa käyttötalouden tehtäviin vaan ainoastaan hyvin perusteltuihin investointeihin. Palvelumaksujen osalta pidämme maltillisia korotuksia mahdollisina sillä ehdolla, että pienituloisten asema otetaan huomioon.

Yhdessä tehden


Kunnallinen päätöksenteko on erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Haluamme tukea päätöksenteon kulttuuria, jossa arvoina ovat yhteistyö, erilaisten näkemysten ja tavoitteiden kunnioittaminen ja vastuullinen toiminta. Mielestämme päätöksenteon tulee perustua Keravalla selkeään poliittisen ja toiminnallisen johtamisen työnjakoon ja sen kunnioittamiseen.

Kestävä Kerava on yhteinen arvomme


Keskustan mielestä tasapaino, kestävyys ja ylisukupolvinen ajattelu on pidettävä päätöksenteon perustana. Kerava on pieni, mutta olemme vastuussa kestävän kehityksen toteutumisesta omalta osaltamme. Suhtaudumme kriittisesti jatkuvan kasvun ideologiaan, sillä kulutuksen lisäämisellä on rajansa.


Meidän keravalaisten on kannettava oma vastuumme ilmastonmuutoksen torjumisesta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Keskusta haluaa edistää kiertotalotta. Tarvitsemme kestävyysmurrosta, jossa ympäristön kuormittamisen lopettaminen otetaan lähtökohdaksi kaikissa ratkaisuissa, on kyse sitten asumisesta, liikkumisesta, energiatuotannosta tai rakentamisesta. Kyse ei ole enää pelkästään yksittäisistä toimenpiteistä, vaan kulutustottumustemme ja toimintamme asemoimisesta uudella, fiksummalla tavalla.