Valtuustoaloitteet

ALOITE                                  
Kaupunginvaltuusto 15.4.2013

Kyläillat takaisin

Julkista keskustelua hallitsevat taloutta ja hallintorakenteita koskevat asiat. Ne ovat tärkeitä, mutta jäävät monille etäisiksi ja vaikeasti hahmotettaviksi.  Asukkaille ei helposti avaudu, mitä esimerkiksi kuntarakenteisiin liittyvät ehdotukset merkitsevät heille arkielämän keskeisten palvelujen kannalta.

Arkielämän asioiden sujuminen ja paikalliset kysymykset  ovat monille ensisijainen kiinnostuksen kohde. Niillä on ihmisille suurempi merkitys kuin uudistusten pyörteissä muistetaan. Tällaisten omaa lähiympäristöä ja arkea koskevien asioiden käsittelyyn ja sitä koskevien kysymysten esittämiseen on annettava riittävästi mahdollisuuksia.

Aiempina vuosina Keravalla toteutettiin suosittuja kyläiltoja, mutta niitä ei ole toteutettu enää pitkään aikaan. Kyläillat tarjoavat oivan mahdollisuuden vuoropuheluun asukkaiden sekä kaupungin virkamiesten ja päättäjien kesken. Vuoropuhelu sekä tutustuminen kotikaupungin ajankohtaisiin asioihin vahvistaa yhteisöön kuulumista ja sitoutumista.

Esitämme,

että Keravan kyläiltaperinne elvytetään uudelleen viimeistään ensi syksystä alkaen. Kyläiltoja tulee järjestää tasapuolisesti eri kaupunginosissa asukkaiden tasavertaisuuden turvaamiseksi ja

että kyläiltojen lisäksi kehitetään muita välittömän ja avoimen osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja kotikaupungissamme

Keravalla 15.4.2013

Jyrki Virtanen (kesk)                              

Kyösti Haukipuro (kesk)

Malin Leppänen (RKP)

Ym.

Yhteensä 40 allekirjoittajaa


VALTUUSTOALOITE; KERAVALISÄN KEHITTÄMISOHJELMA

 

Kaupunginvaltuusto 23.2.2009/66 §

 

Kv 66 §

Valtuutettu Sirpa Hartojoki esitti Keskustan ja RKP:n valtuustoryhmän ja yhteensä 18 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

"Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että Keravan kaupunki laatii lasten kotihoidon tuen kuntalisän (=Keravalisä) kehittämisohjelman.

 

Keravan päivähoitopalvelut ovat monipuoliset ja korkeatasoiset. Päivähoidon palveluvalikkoon kuuluvat mm. kunnallinen ja yksityinen päivähoito, avoin päivähoito ja perhepäivähoito sekä lasten kotihoidontuen kuntalisä. Niiden kaikkien turvaaminen ja jatkuva kehittäminen on tärkeää. Keravan kaupungin omat selvitykset ovat vuosien varrella osoittaneet, että Keravalisä on ollut tarpeellinen ja hyvä täydentäjä päivähoidon kokonaisuuteen.

 

Väestön ikärakenteen muutos on Keravalle lähivuosina merkittävä haaste, johon on vastattava lisäämällä kaupungin vetovoimaisuutta nuorten perheiden tukipaikkana. Monipuoliset ja laadukkaat päivähoitopalvelut vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka kiinnostavana asuinpaikkana he kokevat Keravan. Lapsiperheillä tulee olla aito mahdollisuus valita elämäntilanteeseensa sopiva lastenhoitoratkaisu.

 

Lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitaan selkeä tahtotila Keravalisän pitkäjännitteiseen kehittämiseen. Sitä konkretisoi Keravalisän kehittämisohjelma.

 

Keravalisän kehittämisohjelman ensimmäiseksi toimenpiteeksi ehdotamme, että lasten kotihoidon tuen kuntalisää korotetaan vähintään 20 eurolla, jotta lapsiaan kotona hoitavien perheiden lasten kotihoidon tuki vähintään palautuu vuoden 2008 tasolle, kun valtakunnallisen lasten kotihoidon tuen korotus huomioidaan.

 

Pidemmän aikavälin toimenpiteinä Keravalisän kehittämisohjelmaan valmistellaan Keravalisän maksukauden jatkaminen asteittain yli 1 vuoden 9 kuukauden ikäisiin lapsiin sekä muita asiakas- ja kuntalaisnäkökulmat huomioivia, Keravalisää kehittäviä ehdotuksia. Niille hahmotetaan toteutusaikataulu kaupungin taloustilanne huomioiden."

 

Päätös:        Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 


UUSI VALTUUSTOPUHEENVUORO:
Keskustan ja RKP:n valtuustoryhmä /Sirpa Hartojoki


RYHMÄPUHEENVUORO KERAVAN KAUPUNGINVALTUUSTON BUDJETTIKESKUSTELUSSA 8.12.2008
Keravan kaupungin ensi vuoden budjetti on taantumaan varautuva budjetti. Palvelutaso säilyy suurin piirtein ennallaan, veroja ei koroteta. Pitkän talouskasvun ajan jälkeen on kuitenkin edessä niukkuuteen varautuminen, ja se näkyy eräissä palveluissa jo ensi vuonna. 
Tällä hetkellä on tärkeää vahvistaa keravalaisten luottamusta kulutuskysynnän ylläpitämiseen. Kaupungin on myös jatkettava investointien tekemistä, koska se on järkevää taantuman aikana. Investoinnit eivät kuitenkaan saa lisätä kohtuuttomasti Keravan velkaantumista. Tavoitteena on oltava kaupungin talous, jossa syömävelkaa ei oteta ja velka lyhenee...

 


KATSO UUSIA ALOITTEITAMME:
1) Maneesialoite
Kaskelaan suunniteltu ratsastusmaneesihanke pysähtyi kaupunginhallitukseen. Ainoastaan Keskustan Pertti Syrjälä puolsi hankkeen viemistä eteenpäin. Kaupunginvaltuustossa 13.10.2008 Sirpa Hartojoki ja Pertti Syrjälä tekivät aloitteen toimenpiteistä, jolla maneesi mahdollistetaan. Sen allekirjoittivat kaikki Keskustan ja RKP:n valtuustoryhmän valtuutetut ja lisäksi 13 muuta valtuutettua.

 

2) Kotiapualoite
Kyösti Haukipuro esitti kaupunginvaltuustossa 13.10.2008 Keskustan ja RKP:n valtuustoryhmän yhteisen valtuustoaloitteen: Apua ajoissa - lisää kotiapupalveluita. Aloitteella tähdätään siihen, että apua saataisiin riittävän nopeasti ja mutkattomasti silloin, kun ilmenee äkillistä avuntarvetta esimerkiksi vakavan sairastumisen tai muun kriisitilanteen yhteydessä.