Ryhmäkoot, perustaidot, kännykkärauha ja opettajien arvostus Pisa-tulosten avaimia

05.03.2023

Millä saamme Pisa-tulokset nousemaan? Näkemyksiä tähän kyselimme Keravan Keskustan vaaliteltan vierailijoilta 4.3.2023. Mielipiteiden kirjosta hahmottui kärkiteemoiksi koulujen työrauhaan ja opettajien ammattitaidon arvostukseen liittyviä aiheita.

Resurssien lisääminen mainittiin keinona vain muutamassa vastauksessa. Sanomattakin on selvää, että useimmat ehdotukset kuitenkin vaativat lisää resursseja tai resurssien uudelleen kohdentamista.

Pienet ryhmäkoot ja perustaitoihin keskittyminen

Työrauhan ja keskittymisen tärkeyttä pohdittiin eri näkökulmista. Tarpeeksi pienet luokkakoot ja ryhmäkoot, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja pienryhmät saivat kannatusta.

Perustaitojen opettamiseen on keskityttävä, niin että jokainen oppii peruskoulussa lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Tähän vaadittavasta työrauhasta ja opettamisen rauhasta muistuttivat useat vastaajamme.

Moni myös korosti tasa-arvon tavoitetta. Jokaisen on saatava oppia perusasiat, mutta on taattava myös lahjakkaammille oppilaille tuki taidoissaan etenemiselle. Erityisenä huolen aiheena eräs vastaaja mainitsi poikien Pisa-tulosten merkittävän huononemisen, minkä syitä pitäisi selvitellä tarkemmin.

Kännykkärauha ja oppikirjojen kaipuu

Kännykkäparkki, kännykkäkielto oppitunneilla, digitaalisten ärsykkeiden tulva – nämä maininnat toistuivat vastaajillamme. Etenkin opetusalan ammattilaisilla aihepiiri tuntui nousevan ensimmäisten joukkoon.

Maltillisin ehdotus oli, että digitaalisten laitteiden merkityksestä oppimisen tukena tai haittana tarvitaan lisää tutkimusta.

Pisimmälle menevä toive oli, että valtiovallan tulee antaa lainsäädännöllisiä rajoitteita oppilaiden älypuhelimen käyttöön. Näkemystään tämä vastaaja (opettaja) perusteli sillä, että laitteiden käyttö on siirtynyt välitunneilta oppitunneille, niiden käyttö häiritsee keskittymistä ja oppilaat turvautuvat niihin ilman kynnyksiä, niin että perustaitojen oppiminen heikentyy.

Oppikirjojen kaipuu tuli mainintana monelta vastaajalta. Opettajataustaiset vastaajat muistuttivat siitä, että lapset pitävät kirjoista!

Opettajille annettava arvostus

Opettajien on saatava keskittyä työhönsä ja heille on taattava opettamisen rauha. Tämä toistui monissa vastauksissa. Nyt opettajilta arveltiin kuluvan liian paljon aikaa ja henkistä energiaa erilaiseen ”hankehumppaan”.

Opettajien arvostuksen on näyttävä siten, että heitä kuullaan erilaisissa uudistuksissa ja resurssien järjestelyissä. Opettajien ja oppilashuollon henkilöstön on myös saatava työhönsä tukea.

Oppilaiden itseohjautuvuuden arvostus on nyt valtavirtana, mutta monen vastaajan mielestä tällä tiellä on menty liian pitkälle. Oppilaat tarvitsevat itsenäiseen toimintaan ohjausta ja menetelmiä ja avukseen opettajia. Esiin nousi myös ammattioppilaitosten resurssien leikkaukset, joiden johdosta itsenäinen taitojen kartuttaminen on ongelma peruskoulun jälkeenkin.

Vastauksissa nousi esiin myös huoli erilaisista taustoista tulevien lasten eriytymisestä jo peruskoulusta alkaen. Tasa-arvon toteutumisen edellytyksenä nähtiin panostaminen opettajien ammattitaitoon, niin että jokainen lähikoulu on vetovoimainen eikä vanhempien tarvitse ryhtyä koulushoppailuun.

Onnistumisen peruspilareita

Moni vastaajista laajensi oppimistulosten parantamisen haasteet syvällisempiin taustatekijöihin. Tuotiin esille koulun henkeä, miten onnistutaan rakentamaan hyviä opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita, kaverisuhteita, motivaatiota, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.

Muistutettiin myös siitä, että koulu ei kanna kaikkea vastuuta. Tärkeä merkitys on kodin ja perhe-elämän tilanteella sekä kaveripiirillä.

Huolta ilmaistiin lapsista ja nuorista, jotka eri syistä jäävät syrjään. Jos päihteiden käyttö alkaa jo nuorena tai pelit hallitsevat elämää, miten osaamme yhteiskuntana auttaa heitä? Koulun ja opettajien vastuulle ei tätä tilannetta voi vyöryttää.

Yksittäinen valtavirrasta poikkeava vastauskin voi sisältää arvokkaan ajatuksen. Eräs vastaajistamme heitti koululle haasteen: Oppilaille täytyy pystyä nykyistä paremmin markkinoimaan, mikä merkitys on päättötodistuksella ja valmiiksi saadulla tutkinnolla myöhemmin omassa elämässä. Sen eteen kannattaa jokaisen tehdä työtä.

Sanapilvi_Kouluaihe_4.3.2023_small.jpg

Sanapilvi on tiivistelmä Keravan Keskustan vaaliteltalla 4.3.2023 kyselyymme osallistuneiden antamista pohdinnoista. Kysyimme: "Millä saamme Pisa-tulokset nousemaan?"

19.04.2024Uutiskirje 11/2024: Viikon hyvä uutinen - Antti Kaikkonen pyrkii Keskustan johtoon
07.04.2024Uutiskirje 10/2024: HOK-Elannon vaalit ja keväiset tapahtumat Keravan kaduilla
24.03.2024HOK-Elannon ehdokkaat: lähipalvelut ja kotimaisuus luovat turvallisuutta
14.03.2024Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho: Nostamme voitontahdon kansanvallan puolesta
26.02.2024Antti Kaikkoselle kannatusta Keskustan johtoon
01.02.2024Keravan Keskusta ei ota kantaa toisen kierroksen presidenttiehdokkaisiin
03.01.2024Konkaripoliitikko Timo Laaninen puntaroi presidenttiehdokkaita
12.12.2023Turvallisuutemme uhkiin varaudutaan monin tavoin
11.11.2023Sami Ronkolaa ehdotetaan europarlamenttivaalien ehdokkaaksi
07.11.2023Antti Kaikkonen Keravalla: Tarvitsemme kallion lujaa vakautta, puolustamme sote-lähipalveluja

Siirry arkistoon »