Ryhmäkoot, perustaidot, kännykkärauha ja opettajien arvostus Pisa-tulosten avaimia

05.03.2023

Millä saamme Pisa-tulokset nousemaan? Näkemyksiä tähän kyselimme Keravan Keskustan vaaliteltan vierailijoilta 4.3.2023. Mielipiteiden kirjosta hahmottui kärkiteemoiksi koulujen työrauhaan ja opettajien ammattitaidon arvostukseen liittyviä aiheita.

Resurssien lisääminen mainittiin keinona vain muutamassa vastauksessa. Sanomattakin on selvää, että useimmat ehdotukset kuitenkin vaativat lisää resursseja tai resurssien uudelleen kohdentamista.

Pienet ryhmäkoot ja perustaitoihin keskittyminen

Työrauhan ja keskittymisen tärkeyttä pohdittiin eri näkökulmista. Tarpeeksi pienet luokkakoot ja ryhmäkoot, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja pienryhmät saivat kannatusta.

Perustaitojen opettamiseen on keskityttävä, niin että jokainen oppii peruskoulussa lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Tähän vaadittavasta työrauhasta ja opettamisen rauhasta muistuttivat useat vastaajamme.

Moni myös korosti tasa-arvon tavoitetta. Jokaisen on saatava oppia perusasiat, mutta on taattava myös lahjakkaammille oppilaille tuki taidoissaan etenemiselle. Erityisenä huolen aiheena eräs vastaaja mainitsi poikien Pisa-tulosten merkittävän huononemisen, minkä syitä pitäisi selvitellä tarkemmin.

Kännykkärauha ja oppikirjojen kaipuu

Kännykkäparkki, kännykkäkielto oppitunneilla, digitaalisten ärsykkeiden tulva – nämä maininnat toistuivat vastaajillamme. Etenkin opetusalan ammattilaisilla aihepiiri tuntui nousevan ensimmäisten joukkoon.

Maltillisin ehdotus oli, että digitaalisten laitteiden merkityksestä oppimisen tukena tai haittana tarvitaan lisää tutkimusta.

Pisimmälle menevä toive oli, että valtiovallan tulee antaa lainsäädännöllisiä rajoitteita oppilaiden älypuhelimen käyttöön. Näkemystään tämä vastaaja (opettaja) perusteli sillä, että laitteiden käyttö on siirtynyt välitunneilta oppitunneille, niiden käyttö häiritsee keskittymistä ja oppilaat turvautuvat niihin ilman kynnyksiä, niin että perustaitojen oppiminen heikentyy.

Oppikirjojen kaipuu tuli mainintana monelta vastaajalta. Opettajataustaiset vastaajat muistuttivat siitä, että lapset pitävät kirjoista!

Opettajille annettava arvostus

Opettajien on saatava keskittyä työhönsä ja heille on taattava opettamisen rauha. Tämä toistui monissa vastauksissa. Nyt opettajilta arveltiin kuluvan liian paljon aikaa ja henkistä energiaa erilaiseen ”hankehumppaan”.

Opettajien arvostuksen on näyttävä siten, että heitä kuullaan erilaisissa uudistuksissa ja resurssien järjestelyissä. Opettajien ja oppilashuollon henkilöstön on myös saatava työhönsä tukea.

Oppilaiden itseohjautuvuuden arvostus on nyt valtavirtana, mutta monen vastaajan mielestä tällä tiellä on menty liian pitkälle. Oppilaat tarvitsevat itsenäiseen toimintaan ohjausta ja menetelmiä ja avukseen opettajia. Esiin nousi myös ammattioppilaitosten resurssien leikkaukset, joiden johdosta itsenäinen taitojen kartuttaminen on ongelma peruskoulun jälkeenkin.

Vastauksissa nousi esiin myös huoli erilaisista taustoista tulevien lasten eriytymisestä jo peruskoulusta alkaen. Tasa-arvon toteutumisen edellytyksenä nähtiin panostaminen opettajien ammattitaitoon, niin että jokainen lähikoulu on vetovoimainen eikä vanhempien tarvitse ryhtyä koulushoppailuun.

Onnistumisen peruspilareita

Moni vastaajista laajensi oppimistulosten parantamisen haasteet syvällisempiin taustatekijöihin. Tuotiin esille koulun henkeä, miten onnistutaan rakentamaan hyviä opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita, kaverisuhteita, motivaatiota, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.

Muistutettiin myös siitä, että koulu ei kanna kaikkea vastuuta. Tärkeä merkitys on kodin ja perhe-elämän tilanteella sekä kaveripiirillä.

Huolta ilmaistiin lapsista ja nuorista, jotka eri syistä jäävät syrjään. Jos päihteiden käyttö alkaa jo nuorena tai pelit hallitsevat elämää, miten osaamme yhteiskuntana auttaa heitä? Koulun ja opettajien vastuulle ei tätä tilannetta voi vyöryttää.

Yksittäinen valtavirrasta poikkeava vastauskin voi sisältää arvokkaan ajatuksen. Eräs vastaajistamme heitti koululle haasteen: Oppilaille täytyy pystyä nykyistä paremmin markkinoimaan, mikä merkitys on päättötodistuksella ja valmiiksi saadulla tutkinnolla myöhemmin omassa elämässä. Sen eteen kannattaa jokaisen tehdä työtä.

Sanapilvi_Kouluaihe_4.3.2023_small.jpg

Sanapilvi on tiivistelmä Keravan Keskustan vaaliteltalla 4.3.2023 kyselyymme osallistuneiden antamista pohdinnoista. Kysyimme: "Millä saamme Pisa-tulokset nousemaan?"

26.03.2023Kotimainen ruoka on keravalaisten kuluttajien mieleen
19.03.2023Mitä ratkaisuja hoitajapulaan?
11.03.2023Puhemies Matti Vanhanen muistutti Suomen ulkopoliittisten linjausten marssijärjestyksestä
09.03.2023Matti Vanhanen vierailee vaalijuhlassa Keravalla
05.03.2023Ryhmäkoot, perustaidot, kännykkärauha ja opettajien arvostus Pisa-tulosten avaimia
01.03.2023Keravalaisten hammashoidon palvelut eivät saa heikentyä
12.02.2023Yhteiskunnan turvaverkkoihin luotetaan - läheisiä tarvitaan
25.01.2023Johannes Lahtela Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi
01.12.2022Tuire Aikio Keravan Keskustan johtoon
01.12.2022Keravan Keskusta: tarkkuutta talouteen Kerava

Siirry arkistoon »